Szanowni Rodzice!

Przeanalizowanie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (wytyczne GIS) oraz  po przeprowadzeniu konsultacji z rodzicami dzieci celem rozpoznania potrzeb rodziców w związku z zapewnieniem opieki przedszkolnej w placówkach wychowania przedszkolnego, informujemy że wszystkie placówki wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka, nie będą otwarte od 6 maja 2020r.

Przedmiotowe wytyczne nakładają na organy prowadzące, dyrektorów oraz pracowników placówek wychowania przedszkolnego wiele nowych obowiązków oraz generują konieczność zmiany organizacji pracy tych placówek. Realizacja powyższych zaleceń jest czasochłonna i wymaga poniesienia wielu dodatkowych nakładów finansowych. Zatem w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa Państwa dzieciom oraz pracownikom placówek ustalono, że otwarcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Hajnówka nie będzie możliwe od 6 maja br.