Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Dubinach!

Informujemy wszystkich rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o możliwości przeprowadzania zajęć rewalidacyjnych od 18 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej w Dubinach.


Od 25 maja 2020 r.  w Szkole Podstawowej w Dubinach, na wniosek zgłoszony przez rodziców uczniów klas I – III rozpocznie się realizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz uczniom klasy VIII przeprowadzone będą konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.


Powyższe zajęcia będą prowadzone zgodnie z Rekomendacjami oraz Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

 

Oddziały Przedszkolne i Punkt Przedszkolny na terenie Gminy Hajnówka na dzień 25.05.2020 r. nie rozpoczynają swojej działalności.

 

Od 1 czerwca 2020 r. po nowym zgłoszeniu wniosków przez rodziców uczniów klas I – III rozpocznie się realizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Ponadto będą przewidziane konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Dubinach, którzy zgłoszą chęć udziału w/w zajęciach. Dyrektor szkoły poinformuje wszystkich rodziców i dzieci o formie i terminach tych konsultacji. Również na wniosek rodziców planuje się wznowić od 1 czerwca 2020 r. działalność Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dubinach oraz Punktu Przedszkolnego w Dubinach. Wszelkie informacje odnośnie zajęć, konsultacji oraz wznowionych kursów autobusów szkolnych zostaną umieszczone do dnia 29.05.2020 r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Dubinach.


W związku z powyższym informujemy, iż:

  • opieka nad dziećmi będzie sprawowana w grupach liczących do 12 osób (w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, maksymalnie do 14 osób),
  • minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m 2  na jedno dziecko i każdego opiekuna,
  • w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu – oboje pracują,
  • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • do szkoły i przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  • dzieci powinny być przeprowadzane przez osoby zdrowe,
  • nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.

 

W szkołach zostały opracowane i przyjęte wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, do których muszą się stosować zarówno pracownicy jak i rodzice oraz uczniowie, ponadto szkoły zaopatrzono w środki higieniczne i dezynfekcyjne, a pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, itp.).

 

Gotowość do otwarcia szkoły zgłosiła tylko Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach!