KOMUNIKAT

DO MIESZKAŃCÓW GMINY HAJNÓWKA

            Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Hajnówka obowiązują nowe zasady odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych i ponoszenia opłat za odpady:

 1. Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
 2. Każde gospodarstwo ma posiadać (własny lub dzierżawiony) pojemnik na odpady zmieszane (pozostałości po segregacji).
 3. Gmina ma obowiązek odbierania od mieszkańców odpady segregowane takie jak:

metale i tworzywa sztuczne

worek kolor żółty,

papier

worek kolor niebieski,

szkło

worek kolor zielony,

popiół

worek kolor szary,

odpady biodegradowalne (bioodpady)

worek kolor brązowy.

 1. Należy przestrzegać zasad segregacji odpadów zgodnie z informacją zapisaną na workach: co można wrzucać, a czego nie należy wrzucać do worków.
 2. Zbiórka odpadów od gospodarstw jednorodzinnych i zagrodowych odbywać się będzie 1 raz w miesiącu z tym, że odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) i bioodpady w okresach od kwietnia do października odbierane będą 1 raz na 2 tygodnie.
 3. Zbiórka odpadów od gospodarstw wielorodzinnych odbywać się będzie 1 raz w miesiącu z tym, że odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) i bioodpady w okresach od kwietnia do października odbierane będą 1 raz na tydzień.
 4. Opłaty za odbiór odpadów w nieruchomościach zamieszkałych wynoszą - 25,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej.
 5. Wprowadzono ulgę dla osób, które zadeklarują, że bioodpady będą zagospodarowywać we własnym przydomowym kompostowniku w wysokości 10,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej.
 6. Oświadczenie, deklarujące zagospodarowywanie bioodpadów we własnym przydomowym kompostowniku należy złożyć w Urzędzie Gminy Hajnówka dokonując zmiany dotychczasowej deklaracji. Osoby, które na dzień wejścia w życie nowych przepisów, mają zamiar zagospodarowywać bioodpady we własnym kompostowniku powinny złożyć deklarację w U.G. Hajnówka w terminie do dnia 10 lutego 2020r. Po złożeniu powyższego oświadczenia opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić wówczas 15,00 zł miesięcznie od 1 osoby.
 7. Jeżeli zostanie stwierdzone, że na danej nieruchomości nie przestrzega się zasad segregacji, zostanie nałożona na to gospodarstwo opłata podwyższona jako dwukrotność opłaty podstawowej tj. 50,00 zł miesięcznie od jednej osody. O zwolnienie z tej opłaty można będzie się ubiegać nie wcześniej niż po 6 miesiącach.
 8. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie będzie otwarty w każdy piątek tygodnia w godz. 8:00 do 16:00 a w miesiącach letnich od maja do września w godz. od 10:00 do 18:00.
 9. W PSZOKU przyjmowane będą selektywnie: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (samochodowe), gałęzie drzew i krzewów z terenów zielonych i cmentarzy, odpady budowlane i rozbiórkowe, a od dnia 1 stycznia 2025 r. odpady z tekstyliów i odzieży.
 10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane będą w formie tzw. „wystawek”, raz do roku, zgodnie z harmonogramem odbioru.

Wójt Gminy Hajnówka

 

Deklaracja obowiązująca od 01.01.2020 r. - do pobrania w formacie DOC, PDF.

 

UCHWAŁA NR IX/64/19
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Hajnówka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), uchwala się, co następuje:

Zawiadomienie

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Uchwałą Rady Gminy Hajnówka

Nr X/68/2019 z dnia 28 czerwca 2019r zostały zmienione stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. Zbieranych i odbieranych w sposób selektywny z 7 zł na 11 zł,
 2. Zbieranych i odbieranych w sposób zmieszany z 14 zł na 22 zł.

Nowe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od  1 lipca 2019r.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na okres od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. wzrosła kwota odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

INFORMACJA

Od dnia 01 lipca 2019r.

w PSZOK w Starym Berezowie

 nie będą przyjmowane

zużyte opony rolnicze

i

papa odpadowa.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka