Rada Rminy Hajnówka - zdjęcie z pierwszej sesji

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada gminy rozpatruje rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie i miejscu podawana jest do wiadomości publicznej.

Więcej o: Rada Gminy Hajnówka

Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz
WÓJT GMINY HAJNÓWKA
- mgr Lucyna Smoktunowicz

Więcej o: Wójt Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 385/18
Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 10 września  2018r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Więcej o: PROJEKT "Rocznego programu współpracy...

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że od 19 marca do 25 kwietnia 2018 r.  dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw realizowane na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy niż 18,12%.  Warunkiem udzielenia wsparcia  są przedsięwzięcia wpisujące się w lokalne strategie rozwoju lub inne programy opracowane lokalnie,  zapewniające zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i efektywność zatrudnienia w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów  to  34 000 000,00 zł.

Na tych obszarach wspierana będzie każda działalność gospodarcza wpisująca się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalnej społeczności. W ten sposób region ma szansę wykorzystać właściwie swoją „zieloność” i potencjał, m.in. w dziedzinie turystyki kwalifikowanej lub rozproszoną energetykę opartą na źródłach odnawialnych.

Państwa gmina leży w obszarze Natura 2000, jest to warunek preferowany i punktowany przy ocenie wniosków składanych w tym naborze. Przedsiębiorcy z państwa gminy mają większe szanse na otrzymanie dotacji w ramach tego działania. W przypadku kiedy ktoś z przedsiębiorców gminy będzie zainteresowany, prosimy o kontakt z nami. Służymy pomocą w bezpłatnym doradztwie.

Maksymalny poziom dofinansowania:

·         dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

·         dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:

·         30% – mikro i małe przedsiębiorstwa

·         40% – średnie przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia uzyskacie Państwo kontaktując się z naszymi Doradcami lub odwiedzając stronę konkursu:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-15-wspieranie-przedsiebiorczosci-i-zatrudnienia-w-gminach-ktorych-rozwoj-uwarunkowany-jest-siecia-natura-2000-1.html#_st1c2q

Pozdrawiam,

Weronika Mazurek
tel. 517575585

http://ascendconsulting.pl/

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie – parafia prawosławna w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej.

Więcej o: Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego...

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie – parafia prawosławna w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej.

Więcej o: Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego...