Gmina Hajnówka konsekwentnie zabiega o poprawę bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców. W perspektywie wdrażania funduszy europejskich na lata 2014 - 2020 Urząd Gminy dwukrotnie aplikował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 o dofinansowanie budowy instalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł energii. Dwukrotnie z powodzeniem.

Ostatni konkurs w ramach działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii został ogłoszony w listopadzie 2019 r. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie Gmina Hajnówka zaprosiła zainteresowane gospodarstwa domowe o przedłożenie deklaracji dotyczącej zainteresowania udziałem w projekcie. „Jakkolwiek na dzień ogłoszenia konkursu dysponowaliśmy już bazą chętnych mieszkańców - mówi nam Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz – to zgodnie z wymogami naboru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski potrzebowaliśmy aktualnych danych w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną”.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 997 114,00 zł przy wartości dofinansowania wynoszącej 1 457 893,22 zł. Przedmiotowa suma obejmuje zarówno kwotę grantów, która trafi do naszych mieszkańców jak i koszt usługi inspektora nadzoru, który będzie czuwał nad wykonalnością techniczną przedsięwzięcia. W ramach projektu mieszkańcy będą mogli ubiegać się o przyznanie pomocy stanowiącej 73% całkowitej wartości instalacji, jednak nie więcej niż 50 000 zł netto. Dodatkowo pomoc przyznana dla instalacji o całkowitej mocy do 5 kW nie może przekroczyć 7 000 zł w przeliczeniu na 1 kW mocy instalacji, a w przypadku instalacji o całkowitej mocy większej niż 5kW maksymalna kwota pomocy w przeliczeniu na 1 kW mocy instalacji nie może przekroczyć 6 000 zł. Nabór wniosków dla mieszkańców gminy planowany jest na kwiecień 2021 r. Z gospodarstwami domowymi zainteresowanymi udziałem w projekcie zostanie sygnowana umowa, która będzie regulować zasady realizacji inwestycji i wypłaty dotacji dla mieszkańca. W odróżnieniu od podobnych projektów zrealizowanych przez Gminę w latach 2014 – 2018, realizacja inwestycji w 2021 r. będzie wymagała większego zaangażowania ze strony mieszkańca – gospodarstwa domowe indywidualnie wybiorą wykonawcę, dokonają odbioru instalacji (przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy) i opłacą wystawioną przez instalatora fakturę. Rola Gminy w procesie będzie polegała na weryfikacji wniosków mieszkańca (o przyznanie pomocy, o płatność), sygnowaniu umowy z gospodarstwem domowym, weryfikacji projektu instalacji OZE, udziału w odbiorze końcowym instalacji i refundacji części udokumentowanych kosztów.

loga UE