baner

Dnia 31 października 2017 r. o godzinie 1700 w Świetlicy Wiejskiej w Lipinach odbyło się spotkanie konsultacyjne społeczne związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Na spotkaniu zostały zaprezentowane wyniki dotychczasowych prac diagnostycznych. Omówiono metody delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zaprezentowano wybrane wskaźniki służące delimitacji, przedstawiano wyniki przeprowadzonej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych. Następnie miała miejsce dyskusja odnośnie zaprezentowanego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Mieszkańcy podnosili kwestie przedsięwzięć niezbędnych z punktu widzenia wszystkich interesariuszy.

Z wyrazami szacunku
Lucyna Smoktunowicz
Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka, dnia 02.11.2017 r.