Drukuj

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach na terenie gminy Hajnówka w miesiącu kwietniu 2018r. dokonano budowy odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Berezowo oraz odcinka kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dubiny (ul. Cegielniana). Inwestycja ta umożliwiła mieszkańcom miejscowości Dubiny oraz mieszkańcom wsi Stare Berezowo bezpieczne poruszanie się w neuralgicznych odcinkach tych wsi, które do tej pory nie były wyposażone w oświetlenie uliczne. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego w Dubinach zamontowano 12 lamp oświetleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem a w Starym Berezowie dwie lampy oświetleniowe wraz z niezbędnym wyposażeniem. Całość inwestycji została sfinansowana w ramach budżetu Gminy Hajnówka. Wartość zadania to 88 180,00zł.         

Jednym z ważnych zadań realizowanych w gminie Hajnówka  jest budowa kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy. W ramach zadania zrealizowanych będzie 40 instalacji kolektorów słonecznych i 8 instalacji fotowoltaicznych na wartość 857 060,84 zł z tego dofinansowanie ze środków UE 516 875,19 zł. Zakończenie zadania to koniec sierpnia 2018r.

Warto wspomnieć o wnioskach składanych do instytucji mających na celu pozyskanie wsparcia finansowego na realizację zadań gminy, np.:

 

Ponadto opracowywana jest dokumentacja techniczną na przebudowę dróg: ulice Torowa i Łąkowa w Dubinach, Borysówka – Olchowa Kładka, Orzeszkowo – Jagodniki o łącznej długości ok. 4,57km.