Wójt Gminy Hajnówka informuje, że od początku nowej kadencji rady gminy Hajnówka sesje będą transmitowane i nagrywane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Niniejsze zmiany wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994, 1000,1349,1432) wprowadzonej zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów gminy (Dz.U. z 2018r. poz.130).