W związku z rozstrzygnięciem konkursów w ramach tegorocznych Edycji Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2014-2020 oraz Resortowego  programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH +”, w dniu 12 marca 2019 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia PROMES przez Pana Krzysztofa Michałkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wójt Lucyna Smoktunowicz odebrała Promesę na utworzenie Klubu Senior+ w kwocie 150 000 zł.

W 2019 roku powstanie 241 nowych Dziennych Domów i Klubów. Dofinansowanie na bieżącą działalność otrzyma 421 placówek Senior+. W budżecie przewidziane było na ten cel 80 mln zł (przyznane środki w kwocie 62,3 mln). Dla województwa podlaskiego przeznaczono 1,6 mln, powstanie 12 Klubów Senior+ z dofinansowania.

W ramach modułu MALUCH+ na terenie województwa podlaskiego w 2019 r. dofinansowanie otrzymało 13 palcówek, na kwotę ok. 640 tys. zł. 9 podmiotów niegminnych  przy udziale środków z tego programu w wysokości 2,44 mln zł utworzy 389 miejsc opieki, a następnie na ich funkcjonowanie otrzyma prawie 210 tys. zł, przy czym ta kwota zostanie zaoszczędzona przez rodziców z tytułu obniżenia opłat (o 100 zł miesięcznie na każde dziecko).

Środki w wysokości 1,8 mln zł umożliwią zapewnienie opieki 1 547 dzieciom uczęszczającym do 56 instytucji niepublicznych już funkcjonujących. Tu również rodzice zaoszczędzą 100 zł na każde dziecko.

Trwa rozbudowa napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Postołowo, która dotyczy budowy 5 kpl. słupów i opraw oświetlenia ulicznego. Wartość wykonania robót wg wybranej w przetargu oferty wynosi 24.624,60 zł.

Wykonawcą robót jest firma "Elmar" Marek Wawrzeniuk, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Warzywna 46.

Umowny termin zakończenia robót to 01.04.2019 r. Obecnie roboty są wykonane, przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza do odbioru.

W dniu 11 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Hajnówce Wójt Lucyna Smoktunowicz podpisała umowy na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową” w Dubiczach Osocznych. Wykonawcą części I zamówienia (rozbudowa i przebudowa) będzie PUK Sp. z o.o. w Hajnówce, natomiast części II (wyposażenie obiektu) P.H.U. „SOBEX-NOWY” w Hajnówce.

W dniu 13 marca 2019 r. nastąpiło przekazanie terenu pod przebudowę. W ramach przedsięwzięcia planowane są roboty budowlane, instalacyjne oraz zakup wyposażenia. Zaadaptowany obiekt będzie miejscem realizacji działań o charakterze aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich.

Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 447.932,75 zł. Dofinansowanie jakie uzyskała Gmina Hajnówka wynosi 95% wartości kosztorysowej złożonego projektu.

Od dnia 18 marca 2019 r. rozpoczęły się już pierwsze prace i uzgodnienia. Zakończenie robót planuje się na 15 sierpnia 2019 r.

W dniu 27 grudnia 2018 r. dokonano odbioru nowowybudowanej drogi – część ulicy Łąkowej – w Dubinach. Roboty przy przebudowie trwały od 24 października do 14 grudnia.

Wykaz

zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2018r.

 

19.03.2018 r.  podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. 
26.03.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na budowę kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych tj. z firmą: SUNGRANT Sp. z o.o., ul. Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok. W miesiącu wrześniu 2018r. roboty zakończono. Wybudowano kolektory słoneczne dla 41 budynków mieszkalnych i 8 szt. Instalacji fotowoltaicznych na ogólną wartość robót 742 390 zł.
30.03.2018 r. zakupiono pług do ciągnika do równania dróg za 2500 zł.
13.04.2018 r. podpisano umowę na dostawę 3500 m3 żwiru do remontu dróg gminnych,
13.04.2018 r. zakupiono 10 ton masy asfaltowej na zimno do remontu dróg,
30.04.2018 r. wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Cegielnianej w Dubinach i w Starym Berezowie na wartość 88 100 zł.
16.05.2018 r.  wybudowano 3 lampy oświetleniowe po jednej w Sacharewie, Podtrościńcu i w Dubinach na ul. Łąkowej na wartość 4 428 zł.
15.06.2018 r.  podpisano Umowę na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029, opracowywanie programu na ukończeniu.
15.05.2018 r. prowadzono prace przy zadaniu „Utworzenie Miejsca Obsługi Rowerzystów w Mochnatem wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu do funkcji placu zabaw i zewnętrznej siłowni rekreacyjnej”, 12.07.2018r zakończono prace.
19.06.2018 r.  przeprowadzono roboty drogowe przez firmę BUDOMOST Sp. z o.o. w Białymstoku przy naprawie uszkodzonych miejsc na drogach asfaltowych na terenie gminy, wartość robót ok. 150 tys. Zł,
19.07.2018 r. wykonano utwardzenie placu kostką betonową przy świetlicy wiejskiej w Czyżykach,
01.08.2018 r. wymieniono na nowe deskowanie ławek przy placu świetlicy wiejskiej w Mochnatem i Trywieży,
08.2018r. opracowano dokumentacje projektowe na przebudowę następujących dróg gminnych: Dubiny – Lipiny, ul. Łąkowa w Dubinach – 4 odcinki, ul. Torowa w Dubinach , Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy)
08.08.2018 r. podpisano umowę z STW Andrzej Kiryluk ul. Wiejska 1 17-200 Hajnówka na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka - etap I” – roboty rozpoczęto,
13.08.2018 r.

zakupiono i przekazano dla OSP Orzeszkowo specjalistyczny sprzęt pożarniczy. Zakupu dokonano przy współfinansowaniu WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 4.630,95 zł. Ogólna wartość zakupu: 7.718,25 zł.

20.08.2018 r.

zakupiono i przekazano dla OSP Nowokornino sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zakupu dokonano przy współfinansowaniu UMWP w kwocie 9.000,00 zł. Ogólna wartość zakupu: 9.426,72 zł.

31.08.2018 r.  

podpisano umowę z Konsorcjum firm: 1) Zakład Handlowo-Usługowy Anatol Panasiuk, ul. Ogrodowa 58, 17-200 Hajnówka – Lider 2) PRO-BRUK Rafał Komar, Makówka 47, 17-210 Narew – Partner na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej) - etap I”. Roboty rozpoczęto dnia 20.09.2018r.

24.08.2018 r. wybudowano wiatę na placu świetlicy wiejskiej w Lipinach,
24.08.2018r. wykonano roboty związane z budowa podjazdu wraz z chodnikiem do „małego” garażu OSP Mochnate. Wykonano 120 m2 nawierzchni na wartość 17.072,40 zł. Współfinansowanie ze środków Komendanta Głównego PSP w wysokości 9.500,00 zł
 

27.08.2018r.

 

wykonano zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka” , tj. CDD POLSKA Mirosław Sadowski ul. Fabryka Chemiczna 14 17-200 Hajnówka, Planowany termin podpisania umowy 31.08.2018 r. Zadanie obejmuje odbiór i utylizację zdjętego azbestu z 20 posesji,

21.09.2018 r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej 108571B ul. Torowa w Dubinach – etap I” – otwarcie ofert 08.10.2018 r. Ze względu na wysokie ceny ofertowe przetarg unieważniono.
24.09.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. nr geod. 521/9 i 522/13 w Dubinach”, otwarcie ofert nastąpi 09.10.2018 r.
24.09.2018 r. prowadzony jest remont pomieszczeń budynku w Nowosadach 132 w celu przystosowania pomieszczeń do 2 mieszkań socjalnych. Jedno mieszkanie wyremontowano i jest zamieszkałe, drugie jest w kapitalnym remoncie.
19.10.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. nr geod. 521/9 i 522/13 w Dubinach” Planowany termin zakończenia robót to 14.12.2018r.
31.10.2018 r. wybudowano małe siłownie w miejscowościach Stare Berezowo i Puciska przy udziale środków finansowych UE.
20.11.2018 r. podpisano umowę na kwotę dotacji w wysokości 24 780 zł i realizowana jest                  dostawa sprzętu oraz wyposażenia do jednostek OSP z terenu gminy w ramach               środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej                         – Funduszu Sprawiedliwości.
27.11.2018 r. przebudowano i dokonano odbioru końcowego robót przy realizacji zadania p.n. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej).
30.11.2018 r. zakończono realizację dostawy urządzeń sprzętu ratownictwa i pożarniczego zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Dnia 13.12.2018r. przekazano zakupiony sprzęt do jednostek OSP Mochnate, Nowokornino i Orzeszkowo,
05.12.2018 r.

podpisano umowy z Wykonawcami usług – odśnieżania dróg gminnych na okres zimowy 2018 – 2019r. Na terenie Gminy Hajnówka odśnieżać będzie 3 ciągniki z pługami w tym: 1 ciągnik własny gminy i 2 ciągniki wynajęte. Rejony: Nowokornino – ciagnik gminny, rejon Dubiny – Owerczuk Norbert, rejon Orzeszkowo i Mochnate – Golonko Roman.  

14.12.2018 r. zakończono roboty drogowe przy przebudowie drogi wewnętrznej – ul.                          Łąkowa w Dubinach i zgłoszono roboty do odbioru końcowego. Roboty  odebrano dnia 27.12.2018r.
28.12.2018 r. trwają prace projektowe związane z przebudową ulicy we wsi Nowoberezowo na odcinku od drogi woj. Nr 689 do końca zabudowań wsi wraz z odwodnieniem terenów przyległych. Inwestorem zadania jest ZDP w Hajnówce, Gmina uczestniczy w finansowaniu projektu w wysokości 50% kosztów.