Drukuj

Hajnówka, dnia 18 października 2021r. 

GRANTY PPGR

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (zwanych dalej PPGR). Głównym celem programu Granty PPGR  jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:

  1. zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej. 
  2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.
  3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

 
Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie  przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia szkoły średniej następujących dokumentów:

  1. oświadczenia, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  3. wykaz - informację o sprzęcie;
  4. dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w danych PPGR - nieobligatoryjne.

 

 

Złożenie dokumentów:

  1. Komplet dokumentów należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka (sekretariat ) lub pocztą tradycyjną na adres: Urzędu Gminy Hajnówka, ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, w terminie do dnia 27 października 2021r. do godz. 15:00.
  2. Złożone dokumenty zostaną zweryfikowane w zakresie poprawności.

 

 

Informacje dodatkowe:

Oświadczenie należy złożyć wg miejsca zamieszkania dziecka.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać również na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

                                                                                              

Wójt Gminy Hajnówka

 

Załączniki: