Utworzony w 1995 roku. Powierzchnia rezerwatu 78,61 ha. Celem rezerwatu jest ochrona bogatych stanowisk motyli dziennych Rhopalocera i kraśników Zygaenidae.

Położony jest na lewym brzegu rzeki Leśnej Prawej, która meandrując przecina bagnistą śródleśną dolinę wypełnioną szuwarami trzcinowo-turzycowymi. W wolno płynących rzekach występuje zespół rdestnicy pływającej Potamogetonetum natantis, w pozbawionych nurtu zakolach zespoły osoki aloesowej i grążela żółtego. Na zabagnionym brzego wykształciły się szuwary: turzycy sztywnej, manny mielec, mozgi trzcinowatej, trzciny pospolitej i turzycy zaostrzonej. Poza zasięgiem szuwarów rosną lasy olszowe - ols Carici elongate-Alnetum i łęgCirceo-Alnetum.

W rezerwacie Przewłoka stwierdzono występowanie 44 gatunkówmotyli dziennych i kraśników w tym 6 form endemicznych, z których jedna występuje wyłącznie w tym obiekcie.