Rezerwat Starzyna - zdjęcie

Utworzony w 1979 roku  (Mon. Pol. Nr 26, z dnia 31 października 1979r., poz. 141, § 6). Powierzchnia rezerwatu wynosi 370,08 ha. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy z dobrze wykształconymi kilkoma zespołami leśnymi odznaczającymi się bogatą florą i stanowiącymi ostoję głuszca.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie następujących zbiorowisk roślinnych: bór brusznicowy Vaccinio vitis idae-Pinetum, bór czernicowy  Vaccinio myrtilli-Pinetum, bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum, trzcinnikowo-świerkowy bór mieszany Calamagrostio-Piceetum, sosnowo-dębowy bór mieszany Pino-Quercetum, grąd miodnikowy Melliti-Carpinetum, świetlista dąbrowa Potentillo albae-Quercetum oraz zbiorowisko torfowiska wysokiego Sphagnetum medio-rubelli.

Duże zróżnicowanie siedlisk warunkuje bogactwo flory z wieloma gatunkami chronionymi i rzadkimi takimi jak: tajęża jednostronna Goodyera repens, liliazłotogłów Lilium martagon, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, buławnik czerwony Cephalanthera rubrai, podkolan białyPlatanthera bifolia, podkolan zielonawy Platanthera chlorantha, gnieżnikl leśny Neotia nidus-avis, pełnik europejski Trolius europaeus, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, głowienka wielokwiatowa Prunella grandiflora, gorysz siny Peucedanum cervaria, leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatumi i inne.

Rezerwat ten stanowi ostoję głuszca. Spotkać tu też można żubry, jelenie, sarny, dziki, łosie, rzadziej wilka i rysia.