ZARZĄDZENIE Nr 3/2024
 Wójta Gminy Hajnówka
 z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi
Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Hajnówka
w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 

            Na podstawie art. 156 § 1 i art. 162 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  Dz.U. z 2024 r., poz. 609 oraz Uchwały Nr 216/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. zarządzam, co następuje:

 • 1. Powołuję Panią Katarzynę Hajduk na koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 • 2. Zakres zadań i uprawnień koordynatora stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 3. Powołuję operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w następującym składzie:
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Szkole Podstawowej w Dubinach – Alina Ginszt;
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach – Ewelina Kułaj;
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Nowosadach – Katarzyna Szwajdych;
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Świetlicy Wiejskiej w Nowokorninie – Paulina Bartoszuk;
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie – Luiza Frączek;
 6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem – Ewa Maciejuk
 7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Świetlicy Wiejskiej w Orzeszkowie – Jarosław Dunda;
 8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Świetlicy Wiejskiej w Lipinach – Beata Smoktunowicz;
 9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Świetlicy Wiejskiej w Starym Berezowie – Joanna Iwaniuk;
 • 4. Zakres zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi do spraw obsługi informatycznej w Gminie Hajnówka.
 • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Lucyna Smoktunowicz

 

Załącznik 1 do
ZARZĄDZENIA Nr 3/2024
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 21 maja 2024 r.

Zadania koordynatora gminnego bądź gminnego zespołu informatycznego

1) udział w szkoleniu organizowanym przez zespół informatyczny delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

2) wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego;

3) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do publicznej sieci przesyłania danych;

4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa, w szczególności uwierzytelniania dwuskładnikowego przy logowaniu do systemu informatycznego oraz zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem;

5) znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego;

6) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania, wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz wysłanych pakietów wyborczych;

7) wprowadzenie do systemu informatycznego danych członków (kandydatów na członków) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja ich składów;

8) wprowadzenie do systemu informatycznego danych o terminach pierwszych posiedzeń oraz szkoleń obwodowych komisji wyborczych;

9) nadzór nad operatorami informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych – prowadzenie ewidencji, dystrybucja loginów i haseł oraz szkolenie;

10) dystrybucja oprogramowania i plików definicyjnych z danymi wyborczymi dla obwodów offline;

11) zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu informatycznego oraz meldunków o gotowości do wyborów zespołowi informatycznemu delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

12) przygotowanie szablonów formularzy protokołów głosowania w obwodzie (wykorzystywanych jako projekty protokołów głosowania bądź jako protokoły w sytuacji problemów z systemem informatycznym);

13) przekazanie operatorom informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych nośników informatycznych, na których powinni oni zapisać pliki z protokołami głosowania w obwodzie;

14) nadzór nad wprowadzaniem do systemu informatycznego danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie kart do głosowania wydanych w trakcie głosowania (frekwencji) oraz danych z protokołów głosowania w obwodzie;

15) potwierdzenie zgodności danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej z danymi z kopii protokołów głosowania przekazanych przez tę obwodową komisję wyborczą;

16) w sytuacji awaryjnej - zapewnienie możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego za obwody, które z różnych przyczyn nie mogły tego dokonać;

17) sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej istotnych ostrzeżeń oraz niezgodności liczb w protokołach głosowania w obwodzie.

 

Załącznik 2 do
ZARZĄDZENIA Nr 3/2024
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 21 maja 2024 r.

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej

 • udział w szkoleniu z zakresu obsługi systemu informatycznego;
 • wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego – jeśli będzie on zakładał udział wyznaczonych operatorów;
 • odbiór loginu i hasła służącego do logowania się do systemu informatycznego;
 • przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa i zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem;
 • znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego;
 • przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do publicznej sieci przesyłania danych i zainstalowanego oprogramowania;
 • ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej harmonogramu pracy w dniu głosowania;
 • przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (frekwencji), zgodnie z wytycznymi wskazanymi w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej;
 • wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projektach protokołów głosowania w obwodzie;
 • umożliwienie wydruku projektów protokołów głosowania w obwodzie z ewentualnym zestawieniem błędów oraz raportem ostrzeżeń, ułatwiającymi sprawdzenie zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;
 • sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ostrzeżeń oraz niezgodności liczb w projektach protokołów głosowania w obwodzie;
 • wprowadzenie danych z podpisanych protokołów głosowania w obwodzie do sieci elektronicznego przekazywania danych;
 • zapisanie danych z protokołu głosowania w obwodzie w postaci pliku na elektronicznym nośniku danych, w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do sieci elektronicznego przekazywania danych.