Zgodnie z art. 5a i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hajnówka, przyjętym Uchwałą Nr XXIII/174/2021 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r., poz. 1378), właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

  1. przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych);
  2. udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
  • gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
  • gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2

- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

- zgłaszania zbiorników bezodpływowych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Hajnówka.

 

Wobec powyższego właściciele nieruchomości zobowiązani są do indywidualnego zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem uprawnionym, posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych i wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Hajnówka!

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych oraz adekwatnie do zużycia wody na danej nieruchomości.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2021r. poz.888) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

 

Zgłoszenia posiadania  na nieruchomości zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni ścieków lub w przypadku zakończenia użytkowania (podłączenie do kanalizacji) można dokonać w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 45 w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Mając na uwadze dobro naszego lokalnego środowiska poprzez zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia sanitarno-epidemiologicznego jak również w związku z zaostrzającymi się przepisami krajowymi oraz unijnymi w zakresie ochrony środowiska, na terenie naszej gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrole będą polegały na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Hajnówka celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Podczas kontroli w terenie właściciel zobowiązany jest do przedłożenia powyższych dokumentów w czasie kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba w ilości adekwatnej do pobranej wody.

 

Jednoczenie informuję się, że zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania ścieków. Właściciele nieruchomości powinni na bieżąco sprawdzać wypełnienie i szczelność zbiorników. Niedopuszczalne jest korzystanie ze zbiorników na ścieki zbudowanych z kręgów betonowych bez dna lub nieszczelnych zbiorników innego rodzaju. Dodatkowo przydomowa oczyszczalnia ścieków, jak również szambo, muszą mieć  wymagane przepisami dokumenty wyrobu budowlanego tj. certyfikat. Przed przystąpieniem do budowy należy ten fakt zgłosić w starostwie powiatowym. Następnie, zgodnie z  § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1510) przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę odprowadzające ścieki  do wód lub do ziemi z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska- tj. do Urzędu Gminy Hajnówka. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska , zgłoszona do organu przydomowa oczyszczalnia ścieków może być eksploatowana w terminie 30 dni po zgłoszeniu, pod warunkiem, że organ ochrony środowiska nie wnosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne. Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.