W ostatnim tygodniu listopada 2020r. Pan Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego, Pan Marek Malinowski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Pani Alina Ginszt - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach podpisali umowę o dofinansowaniu projektu "Dobra edukacja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli ze SP w Dubinach, w zakresie podstawy kształcenia ogólnego. Działania w ramach projektu:

  • doposażenie placówki w nowoczesne materiały dydaktyczne i narzędzia TIK, oraz pracownie przedmiotowe,
  • szkolenia dla nauczyciel
  • zajęcia edukacyjne oraz naukowo- techniczne dla uczniów
  • zajęcia terapii SI dla uczniów
  • pomoc stypendialna dla uczniów zdolnych

 

Efektem działań w projekcie będzie wzrost kompetencji kluczowych uczniów, dzięki czemu zostaną lepiej przygotowani do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli. Działania te w konsekwencji wzmocnią potencjał Gminy Hajnówka.

Projekt rozpocznie się 1 grudnia br. i zakończy w czerwcu 2022 r. 

Całkowita wartość projektu: 673 067, 38 tys. zł 
Kwota dofinansowania: 605 760,64 tys. zł

Zapraszamy do śledzenia postępów w realizacji projektu na bieżąco, na naszej stronie: https://zsdubiny.edupage.org/

Opracowała: Ala Ginszt

Fot. Dyrektor SP w Dubinach – Ala Ginszt – sygnuje umowę o przyznanie pomocy na rzecz szkoły.

 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/wiadomosci/konferencje/ponad-100-uczniow-z-gminy-hajnowka-wezmie-udzial-w-projekcie-dobra-edukacja.html