Logotypy CPPC

W dniu 01.06.2022 r. Gmina Hajnówka sfinalizowała projekt grantowy  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Był to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, który rozpoczął się w październiku 2021 roku.


Warunkiem wzięcia udziału w projekcie było wykazanie faktu, iż członek rodziny (rodzice lub dziadowie) był zatrudniony w PGR. W kwietniu br. Gmina Hajnówka podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, działającego w imieniu Skarbu Państwa. W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy: 18 laptopów, tablet i komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem za łączną kwotę 57 741,00 zł. Urządzenia zostały przekazane uczestnikom projektu umową darowizny. Długo wyczekiwane komputery bardzo ucieszyły dzieci i rodziców. Dzień Dziecka w 2022 roku był dla nich wyjątkowy.   

 

 

 

 

 

Logotypy kolor

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO

„WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Hajnówka do realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

  1. Grantobiorcą w projekcie pozostaje Gmina Hajnówka. Projekt zakłada zakup i przekazanie przez Gminę Hajnówka sprzętu komputerowego uprawnionym wnioskodawcom tj. członkom rodziny w linii prostej, osoby zatrudnionej w zlikwidowanych PGR na podstawie złożonych oświadczeń oraz innych dokumentów pozytywnie zweryfikowanych zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu Konkursu Grantowego.
  2. Sprzęt komputerowy jest przeznaczony na realizację zadania związanego z edukacją zdalną dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych, którzy nie otrzymali tożsamego wsparcia z innych działań przeznaczonych do ograniczenia i niwelacji skutków pandemii COVID-19.
  3. Każda uprawniona osoba otrzymuje sprzęt komputerowy na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy Hajnówka oświadczenia wraz z innymi wymaganymi dokumentami.
  4. Przekazanie sprzętu komputerowego jest dokonywane nieodpłatnie na podstawie Umowy Darowizny. Przekazany sprzęt wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dziecka/ucznia.
  5. Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i ubezpieczeniem.
  6. Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń w przypadku otrzymania sprzętu zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu w terminie wskazanym przez Gminę Hajnówka.
  7. Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do składania co 6 miesięcy pisemnych oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej procedury.
  8. Grantobiorca poinformuje drogą pisemną o dacie zakończenia projektu.

 

Załącznik:

Oświadczenie

W związku z otrzymaniem sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, ja niżej podpisany/na …..………………………………………………………………., jako reprezentujący Obdarowanego, oświadczam, że sprzęt – marka i model: ……………., nr seryjny: ……………………………., przekazany protokołem zdawczo-odbiorczym dnia ….............................  użytkowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem.

…………………………………                                    …………………………………………..…  

           miejscowość, data                                                                                 podpis