Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XXVII/212/21 z dnia 14 grudnia 2021r. zostały zmienione stawki opłaty na 2022r. za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. Zbieranych i odbieranych w sposób selektywny z 30,00 zł na 33,00 zł od jednego mieszkańca na danej nieruchomości.
 2. Jeżeli nie wypełniany jest obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej z 60,00 zł na 66,00zł od jednego mieszkańca na danej nieruchomości.
 3. Zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach - 10,00 zł.
 4. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, która jest w części zamieszkała i w części niezamieszkała - stawka za pojemnik o określonej pojemności wynosi:
 1. o pojemności 60 l – z 2,90 na 3,10 ,
 2. o pojemności 120 l – z 5,80 na 6,20 zł,
 3. o pojemności 240 l – z 11,70 na 12,40 ,
 4. o pojemności 1100 l – z 50,00 na 57,00 ,

 

Nowe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2022r. płatne w terminach :

 • Za I kwartał 2022r.- do 15 marca 2022r.
 • Za II kwartał 2022r. – do 15 maja 2022r.
 • Za III kwartał 2022r. – do 15 września 2022r.
 • Za IV kwartał 2022r. – do 15 listopada 2022r.

 

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wzrosła kwota odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Hajnówka. Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Wójt Gminy Hajnówka