Wprowadza się na okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 15 września 2022 r. zakaz przebywania na obszarze 200 m od linii granicy państwowej z Republiką Białorusi.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 15 czerwca 2022 r.
Poz. 2772

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2022
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 15 czerwca 2022 r.


w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na obszarze 200 m od linii granicy państwowej


Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy
państwowej (Dz. U. poz. 1992) zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się na okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 15 września 2022 r. zakaz przebywania na obszarze 200 m od linii granicy państwowej z Republiką Białorusi, stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.1)), na następujących odcinkach:
1) od trójstyku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej - Marycha do znaku granicznego nr 498, łącznie z obszarem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 498;
2) od północnego brzegu rzeki Bug do znaku granicznego nr 444, łącznie z obszarem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 444.

§ 2. Obszar, o którym mowa w § 1 oznacza się w dobrze widocznych miejscach tablicami z napisem
„Obszar objęty zakazem przebywania - wejście zabronione”.

§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

 

Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 251 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 74 z 18.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 19.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27 oraz Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 czerwca 2022 r. Poz. 2772 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2022 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r.z dnia 15 czerwca 2022 r. (129KB PDF)