OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA NR 1/2017

Dubiny, dnia 22.05.2017 r.

Gminne Centrum Kultury w Dubinach na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu konkursowego pn. „Rozwój potencjału Gminnego Centrum Kultury w Dubinach w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPO WP 2014-2020), oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

 1. Liderem przedmiotowego projektu jest Gminne Centrum Kultury w Dubinach.
 2. Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie działań na rzecz zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Puszcza Białowieska

 1. Celem partnerstwa będzie:
 1.  współpraca z liderem w zakresie opracowania projektu i przygotowania wniosku o

dofinansowanie,

 1.  współpraca z liderem w zakresie realizacji projektu,
 2.  współpracy z liderem projektu w zakresie marketingu, promocji i sprawozdawczości projektu,
 1. Grupa docelowa - społeczność lokalna zamieszkująca obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju.
 1. Dla projektu przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźnik produktu:

-     liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 1 szt.

Definicja wskaźnika: Liczba instytucji kultury, które otrzymały wsparcie na budowę, rozbudowę, modernizację obiektów lub zakup wyposażenia.

Wskaźnik rezultatu:

-     wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 113 osób/rok

Definicja wskaźnika: Szacunkowy wzrost liczby wizyt w miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne, objętych wsparciem w roku następnym po zakończeniu projektu do końca 2018 roku.

 1. Partnerem w zakresie wspólnej realizacji projektu mogą być podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 tj. m.in. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Partnerem w projekcie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania oraz osoby fizyczne, podmioty o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769) i podmioty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541).

 1. Łączna wartość realizowanego projektu szacowana jest na 70 000,00 zł.
 2. Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r.
 3. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące, aktualne

dokumenty i wytyczne:

 1.        Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 2.       Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska" na lata 2014-202 (LSR LGD PB),
 3.        Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (SZOOP),
 4.       Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 5.        Regulamin naboru projektów.

 

Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.

 1. Kryteria wyboru partnera:
 2. a)       kryteria oceny formalnej (spełnia/nie spełnia)

—      zgodność misji/profilu działania potencjalnego partnera z obszarem interwencji projektu wskazanym w punkcie 2 niniejszego naboru, w tym w szczególności posiadanie odpowiednich zapisów w dokumentach statutowych (weryfikowane na podstawie zapisów w statucie),

—      spełnienie kryterium określonego w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia o naborze (weryfikowane na podstawie dokumentacji złożonej w odpowiedzi na nabór),

—      znajdowanie się w sytuacji prawnej, ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 12 lit. c, e, f).

Na etapie oceny formalnej Oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej, jednak tylko takich, które nie mają wpływu na ocenę merytoryczną oferty. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, o której mowa wyżej w wyznaczonym terminie lub niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania.

 1. Każda z osób oceniających, na podstawie karty oceny, przyzna ofercie od 0 do 20 punktów. Końcowa ocena oferty będzie średnią arytmetyczną ocen wszystkich oceniających.

O liczbie wybranych do realizacji ofert partnerskich zdecyduje Lider projektu na podstawie listy rankingowej przy założeniu, że wybrana oferta uzyskała co najmniej 50% punktów + 1 punkt na etapie oceny merytorycznej. Jeżeli podmiot, który został wybrany do partnerstwa z jakichkolwiek przyczyn zrezygnuje z udziału w projekcie, do partnerstwa może być wybrany kolejny z listy podmiot spełniający minimalne kryteria określone w ogłoszeniu o naborze

Opis kryterium ogólnego

Opis kryterium szczegółowego

Opis punktacji i sposobu oceny

1. Doświadczenie Oferenta w realizacji zadań/inicjatyw/przedsięwzięć, w zakresie zadań określonych w punkcie 3 ogłoszenia o naborze, w okresie 5 lat do daty złożenia oferty, a jeśli Oferent istnieje krócej, to w okresie swojej dotychczasowej działalności.

Maksymalna liczba punktów: 10

1. Oferent zawarł w ofercie oświadczenie o zrealizowanych na terenie objętym LSR LGD PB co

najmniej 1 zadaniu/ inicjatywach/ przedsięwzięciach, w tym co najmniej dane nt. okresu realizacji, celów, działań (form wsparcia), grup docelowych, rezultatów, zawartych partnerstw, wartości (w części przypadającej na Oferenta), a oceniający uznał wykazane przedsięwzięcia jako spójne z Kryterium ogólnym nr 1.

Liczba zrealizowanych zadań/inicjatyw/przedsięwzięć:

1 = 1 punkt

2 = 2 punkty

3 = 3 punkty

4  = 4 punkty

6  i więcej = 5 punktów

 

2. Wśród wymienionych i zaakceptowanych przez oceniającego

zadań/inicjatyw/przedsięwzięć, znajduje się co najmniej jedno zakończone i rozliczone

3 punkty

 

3. Okres funkcjonowania Oferenta jest nie krótszy niż 1 rok.

2 punkty

2. Deklarowany wkład Oferenta w realizację projektu.

Maksymalna liczba punktów: 5

Oferent zawarł w ofercie oświadczenie, że zapewni kadrę (w tym zarządzającą), posiadającą kwalifikacje

i doświadczenie zapewniające w opinii oceniającego efektywną realizację działań przedstawionych w ofercie

Oceniający przyzna od 0 do 5 punktów.

W przypadku przyznania mniejszej niż maksymalna liczba punktów za dane kryterium, oceniający szczegółowo uzasadnia swoją ocenę

3. Koncepcja udziału Oferenta w

Oceniający weźmie pod uwagę, w jakim stopniu oferta obejmuje następujące zagadnienia: Oferent zaproponował i opisał realizowane

Oceniający może przyznać od 0 do 5

punktów.

realizacji projektu.

Maksymalna liczba punktów: 5

przez siebie w projekcie działania, adekwatnie do opisu problemów i potrzeb. Oferent przedstawił w sposób spójny i czytelny wizję efektywnej realizacji zaproponowanych przez siebie działań, w tym działań marketingowych

W przypadku przyznania mniejszej niż maksymalna liczby punktów za dane kryterium, oceniający szczegółowo uzasadnia swoją ocenę

 1. Termin i sposób składania ofert

Oferty partnerstwa w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w projekcie Rozwój potencjału Gminnego Centrum Kultury w Dubinach w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/2017 planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego należy składać lub nadsyłać od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 16.06.2017 r. do godziny 15.00 do Gminnego Centrum Kultury w Dubinach, ul. Główna 117, 17-200 Dubiny. Liczy się moment wpływu oferty do organizatora otwartego naboru partnera. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie gmina-hajnowka.pl do dnia 19.06.2017 r.

Wymagane dokumenty:

 1.      karta zgłoszenia partnera - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
 2.      oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
 3.       dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty),
 4.       statut (jeśli oferent posiada),
 5.      oświadczenia - załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia:

- o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego
- o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych,
- o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późń. zm.), art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541),

 1.       inne, niż wymienione wyżej oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści ogłoszenia o naborze i/lub oferty.

Wymienione w lit. c, d dokumenty mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

 1. Informacje dodatkowe:
 2.  Lider projektu zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji działań na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie szczególnie w przypadku nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania, zmiany koncepcji realizacji projektu itp.
 3. Wszelkich informacji nt. przedmiotowego naboru udzielają: Mirosława Majewska - Iwaniuk, nr tel. 85 682 39 22, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.od wtorku do soboty w godz. 10.00 - 14.00.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3