Przedstawiamy Zapytanie Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela, złożone Komisji Europejskiej w sprawie kontyngentu bezcłowego zbóż i kukurydzy z Ukrainy na teren UE oraz odpowiedź komisarz Stelli Kyriakides udzieloną w imieniu Komisji.

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 26 C
tel./fax. 85 742-30-37
517 570 039

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-004235/2019

do Komisji

Art. 138 Regulaminu

Krzysztof Jurgiel

Przedmiot:   Kontyngent bezcłowy zbóż i kukurydzy z Ukrainy na teren Unii Europejskiej

W związku z ustaleniem kontyngentu bezcłowego zbóż i kukurydzy z Ukrainy na teren Unii Europejskiej, mając na uwadze interes konsumentów europejskich i dobrostanu zwierząt, zwracam uwagę na możliwy brak szczegółowej kontroli jakościowej w zakresie pozostałości pestycydów: atrazyna, eptc, karbofuran, linuran, propachlor i symazyna.

W Unii Europejskiej rolnicy są zobowiązani do stosowania praktyk integrowanej ochrony roślin, gwarantującej bezpieczeństwo produktów, w Ukrainie takiego obowiązku nie ma. W związku z tym, istnieje podejrzenie o stosowanie pestycydów, których stosowanie w UE jest zakazane (atrazyna, eptc, karbofuran, linuran, propachlor i symazyna). Natomiast niekontrolowane warunki przechowywania i transportu mogą przyczynić się do namnażania patogenów, rozwoju chorób grzybowych, a w konsekwencji wytwarzania wtórnych metabolitów w pleśni mikotoksyn. Powyższe zanieczyszczenia są monitorowane w płodach rolnych poszczególnych krajów UE w ramach kontroli urzędowych, ustanowione kontyngenty bezcłowe takim badaniom nie podlegają.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź:

  1. Czy Unia Europejska kontroluje import i dokonuje sprawdzenia używania substancji czynnych takich jak: atrazyna, eptc, karbofuran, linuran, propachlor i symazyna w towarach importowanych z Ukrainy? 
  2. Jakie działania ma zamiar podjąć Unia Europejska w związku z powyższymi informacjami?
  3. Jak Unia Europejska ocenia możliwość partycypacji kosztów prowadzenia badań laboratoryjnych z poszczególnymi państwami unijnym, będącymi końcowymi odbiorcami towarów?

 

PL

E-004235/2019

Odpowiedź udzielona przez komisarz Stellę Kyriakides

w imieniu Komisji

(18.2.2020)

  1. Zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli urzędowych żywności i paszy określonymi w rozporządzeniu (UE) 2017/625[1] właściwe organy państw członkowskich regularnie przeprowadzają kontrole urzędowe w oparciu o ocenę ryzyka oraz z właściwą częstotliwością w odniesieniu do towarów wprowadzanych na terytorium Unii z państw trzecich. Na państwach członkowskich spoczywa także obowiązek zapewnienia właściwego finansowania tych kontroli. Wrozporządzeniu 396/2005[2] ustalono najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP), które gwarantują, że żywność wprowadzana do obrotu w UE jest bezpieczna dla konsumentów. Ustanawia ono także skoordynowany wieloletni unijny program kontroli i wieloletnie krajowe programy kontroli, które obejmują kontrole żywności przywożonej pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W 2017 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności[3] sporządził sprawozdanie z analizy 247 próbek żywności z Ukrainy. 98,8% z nich było albo wolnych od możliwych do zmierzenia pozostałości (87,9%), albo zawierało śladowe ilości nieprzekraczające NDP (10,9%). NDP zostały przekroczone w 1,2% pobranych próbek. W przypadku kukurydzy zbadano 10 próbek pod kątem atrazyny, karbofuranu, linuronu i symazyny. Ilość tych substancji nie przekroczyła NDP.
  1. Państwa członkowskie Unii Europejskiej określają zakres krajowych programów kontroli, skupiając się na tych produktach, które mogą stanowić większe ryzyko dla bezpieczeństwa konsumentów. Informacje przedstawione przez Szanownego Pana Posła zostaną przekazane państwom członkowskim, które mogą zechcieć uwzględnić je przy określaniu zakresu krajowych programów kontroli.
  1. W przypadkach, w których kontrole przywozu nie są zharmonizowane na poziomie unijnym, właściwe organy państw członkowskich regularnie przeprowadzają kontrole urzędowe wszystkich podmiotów w oparciu o ocenę ryzyka oraz z właściwą częstotliwością. Na nich również spoczywa obowiązek zapewnienia właściwego finansowania tych kontroli.

 

[1] Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005R0396-20170823

[3] https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5743