Przykładowy obraz

Pasieczniki Duże są miejscowością położona w przedpolu Puszczy Białowieskiej, na obszarze o unikalnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Pasieczniki Duże leżą w gminie wiejskiej Hajnówka, powiecie hajnowskim, województwie podlaskim.

Przykładowy obraz

Miejscowość Dubiny jest jedną z 25 wsi sołeckich gminy Hajnówka. Wieś położona jest w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Hajnówka, o zabudowie typu ulicowego, wzdłuż drogi wojewódzkiej Zabudów - Narew - Hajnówka nr 685.

Ilustracja do artykułu

Dokument Strategii Rozwoju gminy Hajnówka na lata 2015-2020 obejmuje syntetyczną diagnozę wspólnoty lokalnej, bilans strategiczny w kategoriach mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT), a także rozstrzygnięcia strategiczne.