Utworzony w 1979 roku  (Mon. Pol. Nr 26, z dnia 31 października 1979r., poz. 141, § 6). Powierzchnia rezerwatu wynosi 85,86 ha, w tym 10,18 ha podlega ochronie ścisłej. cele rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy obejmującego torfowisko wysokie oraz otaczające lasy reprezentujące szereg dobrze zachowanych zbiorowisk leśnych charakterystycznych dla Puszczy Białowieskiej.

Teren rezerwatu jest dość równy, wzniesiony średnio 154 m. n.p.m. jedynym urozmaiceniem rzeźby terenu jest paraboliczna wydma o wysokości względnej 1,5m., otaczająca od południa, wschodu i północnego-wschodu torfowisko wysokie. Przez teren rezerwatu przepływa strumień o nazwie Perebel, będący prawym dopływem rzeki Leśnej.

W północnej części rezerwatu, w deflacyjnym zagłębieniu występuje zespół torfowiska wysokiego Ledo-Sphagnetum, wokół torfowiska występują zbiorowiska borowe, a w części południowej dębowo-świerkowy bór mieszany wilgotny Querco-Piceetum. Tereny wyniesione wschodniej części rezerwatu porastają grądy wysokie Tilio-Carpinetum calamagrosietosum iTilio-Carpinetum typicum. Dolina strumienia Perebel zajęta jest przez łęgi olszowo-jesionoweCirceo-Alnetum, olsy Carici elongate-Alnetum i grądy Tilio-Carpinetum circaeaetosum. W obrębie doliny występują dwie niewielkie łąki porośnięte przez zbiorowiska turzycowe.