Rezerwat Nieznanowo - zdjęcie

Utworzony w 1974 roku  (Mon. Pol. Nr 32, poz. 194). Zajmuje powierzchnię 27,49 ha. Obejmuje cały oddział 488C. Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej z kilkoma dobrze zachowanymi zbiorowiskami leśnymi z dużym udziałem drobnych dębów, z których wiele ma wymiary drzew pomnikowych.

Większość powierzchni rezerwatu zajmuje mozaikowy układ grądu murszowego Tilio-Carpinetum circaetosum i łęgu olszowo-jesionowego Circeo-Alnetum. Oba zespoły tworzą układ przestrzennie nierozdzielny. W środkowej, południowej i południowo-wschodniej części rezerwatu niewielkie podtopione zagłębienia zajmuje ols Carici elongate-Alnetum. Tu występuje też, na powierzchni 1 ha, grąd czyśćcowy Tilio-Carpinetum stachyetosum z dużym udziałem czosnku niedźwiedziego Alium ursinum. W części południowo-zachodniej występuje dębowo-świerkowy bór mieszany wilgotny Querco-Piceetum.

Znaczne zróżnicowanie siedlisk warunkuje bogactwo florystyczne rezerwatu. Występują tu gatunki: grądowe - wawrzynek wilczełyko Daphane mezereum, gwiazdnica wielokwiatowaStaellaria holostea, prosownica rozpierzchła Milium effusum, marzanka wonna Galium odoratum, jaskierkosmaty Ranunculus lanuginosus, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis; łęgowe - skrzyp leśnyEquisetum sylvaticum, czartawa drobna Circea alpina, turzyca odległokłosowa Carexremota, śledzienica skrętoległa Chrysosplenium alternifolium, kostrzewa olbrzymia Festuca gigantea, kokorycz pełna Corydalis solida, złoć żółta Gagea lutea; bagienne - kosaciec żółty Iris pseudoacorus, manna jadalna Glyceria fluitans, wierzbownica palustre, ttojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora, kropidło wodne Oenanhe aquatica; borowe - grusztczka jednostronna Pirola secunda, borówka czarna Vaccinium myrtillus, siódmaczek leśny Trientalis europea, trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea i mchy.