Hajnówka, dnia 29.11.2018 r.

IP.604.4.2018

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Hajnówka na lata 2019-2029

 

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY HAJNÓWKA NA LATA 2019 – 2029

 

Na podstawie art. 17 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz art.. 54 ust.2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1045 z późn. zm.) informujemy, iż do wglądu publicznego wyłożono:

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029

 

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39, przez 21 dni, w okresie od 29.11.2018 r. do 20.12.2018 r. w dni powszednie w godzinach:

  • poniedziałek – piątek  7:30-15:30

oraz na stronie internetowej pod adresem http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • W formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39,
  • Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
  • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(uwagi zostaną przekazane do interpretacji dla Wykonawcy Projektu).

 

Uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Hajnówka, poprzez przekazanie ich do rozważenia do Wykonawcy Projektu.

 

Załączniki:

  1. Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019-2029. (część I , część II)
  2. Załącznik nr 1 do projektu Programu.
  3. Załącznik nr 2 do projektu Programu.
  4. Załącznik nr 3 do projektu Programu.

 

Wójt Gminy Hajnówka