POSTANOWIENIE NR 587/2024
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II
z dnia 16 kwietnia 2024 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Hajnówka


Na podstawie art. 20 ust.2 i art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 oraz 1688) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

par. 1
Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Hajnówka na dzień 7 maja 2024 r., na godz. 9:00. Miejsce pierwszej sesji: sala Nr 12, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

par. 2
Porządek obrad sesji Rady Gminy Hajnówka, stanowi załącznik do postanowienia.

par. 3
Postanowienie przekazuje się do Urzędu Gminy Hajnówka w celu zaproszenia radnych i Wójta Gminy Hajnówka na zwołaną sesję.

par. 4
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie informacji Publicznej.


KOMISARZ WYBORCZY
W BIAŁYMSTOKU Il
Dorota Sosna

 

Załącznik
do postanowienia Nr 587/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU Il z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta/Burmistrza Gminy.
  4. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
  5. Ustalenie porządku obrad.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Zamkniecie obrad I sesji.
  8. Zamkniecie sesji.