OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 18 marca 2024 r.

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 332 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 344) oraz informację o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

I.

POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 9 czerwca 2024 r.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 344)

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.

1

2

Termin wykonania czynności wyborczych*)

Czynności wyborcze

1

2

do dnia 22 kwietnia 2024 r.

–   zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

–   przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

–   przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

–   powołanie okręgowych komisji wyborczych,

–   powołanie rejonowych komisji wyborczych

od dnia 26 kwietnia 2024 r.

do dnia 6 czerwca 2024 r.

–   składanie przez wyborców wniosków o:

–   wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,

–   zmianę miejsca głosowania,

–   składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania

do dnia 1 maja 2024 r. do godz. 16.00

–   zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 6 maja 2024 r.

–   utworzenie odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

do dnia 10 maja 2024 r.

–   podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

–   zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich,

–   zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych

do dnia 20 maja 2024 r.

–   powołanie obwodowych komisji wyborczych,

–   podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od dnia 25 maja 2024 r.

do dnia 7 czerwca 2024 r.

do godz. 24.00

–   nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 27 maja 2024 r.

–   zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

–   zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

do dnia 30 maja 2024 r.

–   podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

–   podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

do dnia 31 maja 2024 r.

–   składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do dnia 4 czerwca 2024 r.

–   składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

–   składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich, wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

do dnia 6 czerwca 2024 r.

–   poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 24.00

–   zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 9 czerwca 2024 r.

godz. 7.00–21.00

–   głosowanie

*)    Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

II.

 

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH

I SIEDZIB OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

Okręg wyborczy nr 1 obejmuje obszar województwa pomorskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

Okręg wyborczy nr 2 obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3.

Okręg wyborczy nr 3 obejmuje obszar województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Olsztyn, al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9.

Okręg wyborczy nr 4 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego:

  1. st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego iwołomińskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Warszawa, Plac Bankowy 3/5.

Okręg wyborczy nr 5 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: powiatów

— ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz miast na prawach powiatu — Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Warszawa, Plac Bankowy 3/5.

Okręg wyborczy nr 6 obejmuje obszar województwa łódzkiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Okręg wyborczy nr 7 obejmuje obszar województwa wielkopolskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Poznań, ul. Kościuszki 93.

Okręg wyborczy nr 8 obejmuje obszar województwa lubelskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Lublin, ul. Spokojna 9B.

Okręg wyborczy nr 9 obejmuje obszar województwa podkarpackiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.

Okręg wyborczy nr 10 obejmuje obszar województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Kraków, Pl. Na Stawach 3.

Okręg wyborczy nr 11 obejmuje obszar województwa śląskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Okręg wyborczy nr 12 obejmuje obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Wrocław, ul. Podwale 28.

Okręg wyborczy nr 13 obejmuje obszar województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Gorzów Wielkopolski, ul Jagiellończyka 8.

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

/-/ Sylwester Marciniak