1.    Przebudowano drogę gminną Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo – Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+000,00 do km 0+858,00 – etap II

Droga o nawierzchni wykonanej metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia kruszywem łamanym i emulsją asfaltową o łącznej długości 858,0 mb w tym na terenie kolejowym 128,5mb. Dokonano poszerzenia jezdni oraz wykonano nasyp na odcinku kolejowym.

Wartość robót przy przebudowie drogi wyniosła 657 826,61 zł z tego:

Środki Wojewody Podlaskiego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 247 311,60 zł, środki Powiatu Hajnowskiego w wysokości 10 000,00 zł, środki Urzędu Miasta Hajnówka w wysokości 165 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 229 816,63 zł ze środków własnych gminy Hajnówka.  

1 2 3 4
  1. Przebudowano drogę wewnętrzną stanowiącą działkę ozn. nr geod. 362/7 w Orzeszkowie

Droga o przekroju szlakowym o nawierzchni z betonu asfaltowego. Na długości 81,5m wykonano obustronne ścieki korytkowe, na ich zakończeniu ściek skarpowy trapezowy. Pobocza wykonano jako gruntowe z hydroobsiewem. Przebudowano zjazdy gospodarcze. Długość drogi 179,31 mb.

Termin wykonania 31.07.2017 r., wartość wykonanych robót wynosi 183 337,31 zł w całości ze środków własnych Gminy Hajnówka 

1 2 3
  1. Przebudowa drogi gminnej Nr 108532B w miejscowości Pasieczniki Duże (w trakcie realizacji)

Droga o przekroju szlakowym o nawierzchni wykonanej metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia kruszywem łamanym i emulsją asfaltową. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza żwirowe o szer. 0,75m. Długość drogi 630,66 mb.

Termin wykonania 24.11.2017 r. Wartość planowanych do wykonania robót wynosi 396 807,86 zł w całości ze środków własnych gminy Hajnówka. 

1 2 3
  1. Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo – Sosnówka – w trakcie realizacji

Droga o przekroju szlakowym. Na długości 461mb (teren zabudowany wsi Sosnówka) zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego natomiast na długości 1015mb nawierzchnię wykonaną metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza o szer. 1,0m. Zaprojektowano przebudowę zjazdów gospodarczych oraz przepustów oraz przepustów na działki rolne. Długość drogi 1476 mb.

Termin wykonania 20.11.2017 r.

Wartość planowanych do wykonania robót wynosi 1 443 477,00 zł z tego udział środków Nadleśnictwa Hajnówka wynosi 500 000 zł, pozostała kwota w wysokości 940 467,00 zł ze środków własnych gminy Hajnówka. 

1 2 3