Or.7313.4.2018 zawiadomienie o wyborze


Hajnówka, dnia 23 sierpnia 2018 r.

Or.7313.4.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający: Gmina Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

                                               (nazwa i adres Zamawiającego)

zaprasza do złożenia oferty.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż urządzeń zewnętrznej siłowni rekreacyjnej w Puciskach (wioślarz, prostownik i jeździec na słupie, tablica regulaminowa) i Starym Berezowie (rower pojedynczy, wyciąg i krzesło na słupie, tablica regulaminowa) w ramach zadania "Rozwój Infrastruktury Rekreacyjnej i Turystycznej w Puciskach i Starym Berezowie - Gmina Hajnówka" w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z ternu województwa.

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

- dostawa i montaż urządzeń zewnętrznej siłowni rekreacyjnej w dwóch lokalizacjach – Puciskach (dz. ozn. nr ewid 87) i Starym Berezowie (dz. ozn. nr ewid 159/2) - gmina Hajnówka, Województwo Podlaskie,

- urządzenia powinny być opatrzone certyfikatami zgodności z polskimi normami:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006

oraz

certyfikatem uprawniającym do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B,

- w zakresie lokalizacji:

 1. Puciska (wioślarz – pojedyncze stanowisko, prostownik i jeździec na słupie – podwójne stanowisko, tablica regulaminowa – 1 szt.),
 2. Stare Berezowo (rower pojedynczy – pojedyncze stanowisko, wyciąg i krzesło na słupie

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do zapytania.

 

 1. Termin realizacji Zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 1.10.2018 r.

 

 1. Warunki Zamawiającego:

Wykonawca w terminie od dnia wyłonienia do dnia podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia dostarczy karty techniczne urządzeń przewidywanych do montażu wraz z certyfikatami urządzeń i materiałów budowlanych. Montaż urządzeń jest dozwolony po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

 • Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 2 – letniej gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru,
 • Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i w własnym zakresie:miejsce składowania materiałów budowlanych,energię elektryczną i wodę niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia,
 • urządzenia powinny być zamontowane w fundamencie betonowym lub prefabrykacie,
 • wszystkie urządzenia powinny być wyposażone w instrukcje do ćwiczeń: obrazkową i literową,
 • kolorystyka: do uzgodnienia z Zamawiającym,
 • zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zwróci kosztów wizji lokalnej,
 • wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizowanego zamówienia,
 • za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego,
 • oferta Wykonawcy winna zawierać cenę obejmującą całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia,
 • informacje zawarte w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania stanowią integralną całość,

 

 1. Oferty:
 1. warunki płatności: 14 dni od daty przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego,
 2. warunkiem przedłożenia faktury jest prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone przez spisany i podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego,
 3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:Urząd Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 25 00, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. kryterium wyboru oferty: najniższa cena,
 5. wzór oferty, wzór umowy oraz wymagane oświadczenia – zgodnie z załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego,
 6. ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją Oferta na „Dostawę i montaż urządzeń zewnętrznej siłowni rekreacyjnej w Puciskach i Starym Berezowie.",
 7. miejsce i termin złożenia oferty: ofertę na druku będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 31.08.2018 r. do godziny 12:00 w pokoju nr 32 (sekretariat Urzędu Gminy Hajnówka) znajdującym się w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,
 8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania Wykonawców.
 9. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków i zapytań do Zapytania ofertowego, o którym mowa w lit. G.

 

 1. Oświadczenia Wykonawcy:
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 3. Oświadczam, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 4. Oświadczam, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 6. Oświadczam, że zapoznałem się przedmiotem zamówienia i uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty,
 7. Oświadczam, że jesteśmy związani z ofertą w terminie 30 dni od momentu składania ofert,
 8. Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z charakterystyką w Zapytaniu ofertowym,
 9. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Zapraszam do złożenia oferty,

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

                                                            

Załączniki:

 1. Wzór oferty.
 2. Wzór umowy.
 3. Plan zagospodarowania terenu (2 szt.). 3A - Puciska, 3B - Stare Berezowo
 4. Opis przedmiotu zamówienia.