Wójt Gminy Hajnówka informuje, że mieszkańcy gminy Hajnówka, którzy już przyjęli oraz będą przyjmować w przyszłości uchodźców z Ukrainy, zobligowani są do zgłoszenia takiej informacji w Urzędzie Gminy Hajnówka.

Obowiązku zgłoszenia celem rejestracji takich osób należy dokonać osobiście w tut. Urzędzie (pokój nr 43, Tel: 85 306 78 05). Zaleca się, aby osoba zgłaszająca posiadała przy sobie paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy, któremu udziela wsparcia.

Za dobrowolne przyjęcie uchodźców z Ukrainy przez osoby prywatne oraz zakwaterowanie ich w swoich obiektach mieszkalnych i/lub kwaterunkowo-noclegowych nie są przewidziane refundacje żadnych poniesionych z tego tytułu kosztów (zarówno przez Podlaski Urząd Wojewódzki, jak i Urząd Gminy Hajnówka).

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w obiektach zlokalizowanych na terenie strefy objętej tymczasowym zakazem przebywania, obejmującej również część terenu gminy Hajnówka (tj. w obrębie ewidencyjnym Wierzchowskie).

 

Wójt Gminy Hajnówka