Białystok, 01 marca 2022 r.

WOJEWODA PODLASKI
Bohdan Paszkowski

ZK-I.6333.116.2022.RK

DECYZJA

Na podstawie art. 25 ust. 1, w związku z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r., o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135) oraz w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 261):

POLECAM

Wójtowi Gminy Hajnówka z dniem 01 marca 2022 r. do odwołania: organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w lokalizacjach wskazywanych Wojewodzie Podlaskiemu, oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym  psychologicznej.

POLECAM:

właściwym miejscowo organom Policji i Państwowej Straży Pożarnej udzielenie niezbędnej pomocy w celu organizacji ww. miejsca, względnie wsparcia w zakresie zachowania porządku publicznego i bieżącej obsługi tego miejsca, w przypadku gdy nie naruszy to znacząco statutowych obowiązków ww. formacji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135) wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Dodatkowo, zgodnie art. 25 ust. 1 cytowanej ustawy wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w art. 22 pkt 2, obowiązujące również organy samorządu terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra. Ponadto, art. 25 ust. 1a wskazuje, iż sytuacjami nadzwyczajnymi, o których mowa w ust. 1, są również sytuacje kryzysowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Przez pojęcie sytuacji kryzysowej, w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261), należy rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

Z uwagi na działania związane z naruszeniem granic Ukrainy i toczące w obszarze tego państwa działania zbrojne, należy mieć na względzie migrację jego obywateli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którym należy udzielić schronienia i opieki do czasu decyzji stosownego organu migracyjnego. Masowy, niekontrolowany, napływ ludności cywilnej może spowodować szereg zagrożeń natury humanitarnej, a obowiązkiem administracji publicznej jest temu zapobiec. Wynikająca stąd konieczność podjęcia skoordynowanych działań mających na celu przygotowanie znacznej ilości miejsc zakwaterowania powoduje, iż mają zastosowanie również definicje opisane w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

W związku z powyższym uznaje się, że przesłanki opisane w cytowanych przepisach ustawy  o zarządzaniu kryzysowym oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
zostały spełnione.


WOJEWODA PODLASKI
Bohdan Paszkowski


Otrzymują:
1. Wójt Gminy Hajnówka;
2. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku;
3. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.


Do wiadomości:
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

 

Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 01.03.2022r. (PDF 206KB)