Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się na wniosek inwestora w przypadku braku planu miejscowego.

Ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy wymaga:
 1. zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 2. zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku,
 3. budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
 4. budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m².

Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:
 1. polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo
 2. niewymagające pozwolenia na budowę.


Opis procedury:
 1. Złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy inwestycji wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. W przypadku braków formalnych wniosku inwestor zostaje wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie wskazanych braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Organ ustala wszystkie strony postępowania, zawiadamia je o wszczęciu postępowania oraz możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz złożenia uwag, wniosków i zastrzeżeń.
 4. Opracowanie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy.
 5. Przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
 6. Dokonanie uzgodnień w zakresie wynikającym z art.53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 7. Zawiadomienie wszystkich stron postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie oraz o możliwości zapoznania się i złożenia, w wyznaczonym terminie, ewentualnych uwag, wniosków i zastrzeżeń.
 8. Wydanie decyzji. Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia wszystkim stronom postępowania, jeżeli w tym terminie żadna ze stron nie wniosła odwołania od wydanej decyzji.
 
Kogo dotyczy Inwestor (osoba fizyczna, osoba prawna, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej)
Czas realizacji 1. Zgodnie z art. 35 § 3 załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
2. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wymaganym terminie organ zawiadamia strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
3. W przypadkach określonych w art. 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy może zostać zawieszone.
Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku,
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać:

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;

2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
a) docelową rzędną składowiska odpadów,
b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji.

3. Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.

Opłaty 1.Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi  598 zł, z wyłączeniem  wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zwolnienia z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:
- w przypadku złożenia pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru dokumentów,
- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- jeżeli mocodawcą jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje:
- z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
- z chwilą złożenia w organie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Od decyzji strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie można złożyć osobiście w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy, lub przesłać za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego.
W przypadku przesłania odwołania za pośrednictwem placówki pocztowej o zachowaniu terminu decyduje data jego nadania w placówce pocztowej.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. , poz. 741 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. , poz. 735 )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1546 z późn. zm. )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
 
Urząd Gminy Hajnówka
Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami:
tel. 853067821
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Formularze