Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej następuje z chwilą złożenia do Urzędu Gminy Hajnówka podania, wniosku lub sprawy załatwianej z urzędu. Podania i wnioski mogą być wnoszone w różny sposób, m.in.: pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą faksu, za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej, a także ustnie do protokołu.