Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Hajnówka  na podstawie art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ‘‘Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł
 • oświadczenie, że pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać informację o przedsiębiorcy – nazwę, adres, telefon.
 • oświadczenie, że pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadkach zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • oświadczenie o gotowości zwarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z właścicielami nieruchomości położonych na terenie gminy Hajnówka.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 • sekretariat Urzędu Gminy Hajnówka pokój nr 32
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

 

OPŁATY

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych należy wnieść opłatę w wysokości 107,00 zł. Powyższą opłatę należy wnieść w kasie urzędu lub przelewem na konto 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Do 30 dni od daty złożenia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony w szczególnych przypadkach do 60 dni.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt może:

 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023 poz. 1469)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023 poz. 2111)
 • Uchwała NR XXXVII/309/23 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. Woj. Pod. z 2023r. poz. 4651)

 

FORMULARZE:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
z terenu gminy Hajnówka na podstawie art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469) - DOC 16 KB

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
z terenu gminy Hajnówka na podstawie art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469) - PDF 145 KB