Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych - prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Kogo dotyczy Przedsiębiorcy
Czas realizacji Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji następuje w terminie:
1. do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku;
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
  - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  - prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych,
  - prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje z jakiegokolwiek powodu w bazie danych CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek handlowych), potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
  - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
  - prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych
  - prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje z jakiegokolwiek powodu w bazie danych CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek handlowych), potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w powyższym zakresie.
 • Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856)
 • Dokument potwierdzający gotowość przejęcia bezdomnych psów przez schronisko dla zwierząt
 • Dokument potwierdzający dysponowanie nieruchomością na której będzie prowadzona działalność
 • Oświadczenie o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym atestowanym sprzętem oraz urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego prowadzenia działalności
 • Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt
 • Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą
 • Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej
 • Inne informacje:
  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie określonym w wezwaniu do uzupełnienia spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Opłaty 616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku zakresie:
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
- prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych
- prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku – Urząd
Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, Bank PEKAO S.A. nr rachunku 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1399 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 )
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. , poz. 856 )
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. , Nr 158 , poz. 1657 )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
 
Formularze elektroniczne