Recykling

1.  Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Hajnówka (posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej):

Lp.

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

1

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Hajnówce

ul. Łowcza 4

17-200 Hajnówka

3

„Czyścioch” Sp. z o.o.

ul. Gen. Franciszka
Kleberga 20

15-691 Białystok

4

MPK PURE HOME

Sp. z o.o. sp. k.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

5

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

2.  informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Hajnówka zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Zakład Zagospodarowania Odpadów, Szosa Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka

3.  informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania w 2014 r. [%]
T= 0,27 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r. [%]
T= 0,27 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych w 2014 r. [%]
Pbr = 58,45 %

4.  informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów w Starym Berezowie
17-200 Hajnówka

5.  informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów w Starym Berezowie
17-200 Hajnówka