Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru.

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek powinien zawierać:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

Termin składania dokumentów:
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Efekt załatwienia sprawy
Nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru/ o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
Kogo dotyczy Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Czas realizacji 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wpis do rejestru lub zmianę wpisu
 • Do wniosku dołącza się:
  - oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  - dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku kopii poświadczony za zgodność z oryginałem) .
 • Wniosek wraz z dokumentami można złożyć
  - drogą elektroniczną poprzez stronę Cyfrowego Urzędu lub ePUAP
  - listownie
  - osobiście
Opłaty Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Brak
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 250)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 584 z późn. zm.)
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Formularze elektroniczne
 1. WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Hajnówka
 2. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Hajnówka

Na podstawie art. 8 ust. 5  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) udostępnia się wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Hajnówka

Formularze elektroniczne
 1. WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Hajnówka

 udostępnia się wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Hajnówka w zakresie:
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami *
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt *
- prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części *

Formularze elektroniczne
 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Hajnówka w zakresie - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, - prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części