Długo oczekiwana inwestycja w zakresie ul. Torowej w Dubinach została zrealizowana. Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęły się jeszcze w 2016 r. Ze względu na problemy związane z koniecznością dostosowania zadania do obowiązujących przepisów, odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami przyległych działek, mające na celu wypracowanie i zaakceptowanie propozycji do projektu przebudowy odcinka ulicy Torowej.

Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń, projekt przebudowy ulicy był gotowy w 2018 r. W tym też roku ogłoszono dwa przetargi na wykonanie robót. Ze względu na wysokość złożonych ofert (I przetarg ok. 960 tysięcy, II przetarg – ok. 690 tysięcy) Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz – podjęła trudną decyzję o unieważnieniu postępowania. 

 

Czas pokazał, że była to dobra decyzja. W maju 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na przebudowę odcinka ul. Torowej w Dubinach. Szacunkowa wartość zamówienia określona przez projektanta wynosiła 716 802,09 zł brutto. Wpłynęło 6 ofert, z których najkorzystniejsza opiewała na kwotę ok. 470 tysięcy zł brutto.

 

W ramach zadania wykonano roboty ziemne  i podbudowę. Przed rozpoczęciem prac zostały odtworzone punkty wysokościowe oraz wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej o długości ok. 163 mb. Nawierzchnia ulicy o długości 770,05 mb, została wykonana z betonu asfaltowego, natomiast do przylegających działek zostały ułożone zjazdy z kostki brukowej. Dokonano też przebudowy skrzyżowania ulicy Torowej z drogą powiatową Dubiny – Bielszczyzna w ten sposób, aby w przyszłości można było zrealizować kolejny etap przebudowy ulicy w kierunku parkingu Gminnego Centrum Kultury.

 

Całość inwestycji została pokryta ze środków własnych Gminy. Trudna decyzja Wójt Gminy z 2018 r. umożliwiła wykonanie przebudowy ulicy za dużo mniejsze pieniądze, a oszczędności przeznaczono na inne zadanie inwestycyjne. Dokonując analizy potrzeb, ze szczególnym naciskiem na okres oczekiwania mieszkańców na inwestycje, przeznaczono środki na przebudowę ulicy Cegielnianej. W ramach zdania „Przebudowa ul. Cegielnianej w Dubinach” wykonano nakładkę z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na istniejącej nawierzchni o długości odcinka drogi około 320 mb i szerokości 4 m. Jeszcze nie tak dawno temu brakowało tam oświetlenia, ale po znalezieniu staraniem Wójt Gminy zdołano usunąć także i ten problem nurtujący mieszkańców od wielu lat.