Or.7313.4.2018 zawiadomienie o wyborze


Hajnówka, dnia 23 sierpnia 2018 r.

Or.7313.4.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zamawiający: Gmina Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

                                               (nazwa i adres Zamawiającego)

zaprasza do złożenia oferty.

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż urządzeń zewnętrznej siłowni rekreacyjnej w Puciskach (wioślarz, prostownik i jeździec na słupie, tablica regulaminowa) i Starym Berezowie (rower pojedynczy, wyciąg i krzesło na słupie, tablica regulaminowa) w ramach zadania "Rozwój Infrastruktury Rekreacyjnej i Turystycznej w Puciskach i Starym Berezowie - Gmina Hajnówka" w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z ternu województwa.

Gmina Hajnówka otrzymała dofinansowanie w kwocie 13 400 zł na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Hajnówka. Obecnie trwa wyłonienie wykonawcy na odbiór i utylizację zgromadzonego przez część mieszkańców azbestu.

W związku z dużym zainteresowaniem realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego gminy - z przyjemnością informuję, iż ostatnie dni lata zamierzamy wykorzystać na realizację długo wyczekiwanych inwestycji drogowych w Dubinach przy ul. Łąkowej i Torowej oraz rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej w Puciskach i Starym Berezowie. W chwili gdy pisane są niniejsze słowa, Gmina Hajnówka prowadzi procedurę wyboru Wykonawców. Poniżej odnajdą Państwo wybór najbardziej oczekiwanych ze strony mieszkańców:

 

  • Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108571B stanowiącej ul. Torową w Dubinach oraz budowa sieci kanalizacyjnej

W ramach przedsięwzięcia przebudowany zostanie odcinek o długości 770 mb., w istniejącym pasie drogowym. Przebudowa będzie polegać na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego, warstwie mrozoochronnej i warstwie ulepszonego podłoża. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ul. Torowej i Cegielnianej oraz wykonany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 163 mb wraz z przyłączami.

 

  • Przebudowa drogi gminnej Nr 108574B stanowiącej ul. Łąkową w Dubinach

W ramach etapu przebudowy drogi Łąkowej wykonany zostanie w istniejącym pasie drogowym odcinek o długości 359 mb. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej, na podbudowie z kruszywa łamanego, warstwie mrozoochronnej i warstwie ulepszonego podłoża. Włączenie do drogi powiatowej zostanie wykonane z nawierzchni z betonu asfaltowego.

 

  • Rozwój infrastruktury Rekreacyjnej w Puciskach i Starym Berezowie

Zgodnie z wolą sołectw Puciska i Stare Berezowo wyrażoną w formie uchwały na ostatnich zebraniach wiejskich Gmina Hajnówka z powodzeniem ubiegała się o dofinansowanie w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa. Pozyskane środki finansowe, uzupełnione o wkład własny posłużą na zakup i montaż dwóch zewnętrznych stacji siłowni rekreacyjnych w wyżej wymienionych sołectwach. W ten sposób do grona miejscowości już wyposażonych w zewnętrzne siłownie – Mochnatego, Nowoberezowa i Dubin dołączą dwie kolejne.

                                                                                  

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

 

Fot. Sygnowanie umowy na rzecz realizacji zadania w ramach Programu Odnowy Wsi Podlaskiej.

plany

rozściełacz
  1.    Przebudowano drogę gminną Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo – Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+000,00 do km 0+858,00 – etap II

Droga o nawierzchni wykonanej metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia kruszywem łamanym i emulsją asfaltową o łącznej długości 858,0 mb w tym na terenie kolejowym 128,5mb. Dokonano poszerzenia jezdni oraz wykonano nasyp na odcinku kolejowym.