Zima za nami, ale efekty wahań temperatury są widoczne w postaci dziur na drogach. Najgorsze dla dróg są temperatury w okolicy zera. W dzień woda wnika we wszystkie szczeliny, a w nocy łapie mróz i niszczy wszystkie nawierzchnie.

Gmina Hajnówka ruszyła już z pracami na drogach. Należy pamiętać, iż niektóre prace można wykonywać przy odpowiedniej temperaturze powietrza i kiedy jest bardziej sucho. Częściowo zostały naprawione ubytki na drogach asfaltowych, tzw. masą na zimno. Wykonano zasypywanie i równanie dołów na drogach piaszczystych. Należy też wspomnieć o uprzątnięciu poboczy ze śmieci pozostawionych tam przez różne osoby.

Budżet Gminy Hajnówka przewiduje w roku 2019 na bieżące utrzymanie dróg kwotę 322 tyś. zł (odświeżanie, profilowanie nawierzchni, remonty i modernizacja, wytyczanie itp.) W chwili obecnej zakupiono 5 ton masy na zimno za kwotę ponad 2 600 zł. Za  okres 01.01.19r.- 28.02.19r. wydano kwotę ok. 750 zł na sól techniczną drogową oraz 18 405,90 zł za odśnieżanie (2 rejony z przetargu). Ponadto koszt odśnieżania został pokryty też ze środków własnych w wysokości około 4 500 zł (zakup paliwa i utrzymanie ciągnika Gminy).

Naprawa dróg po zimie nie została ukończona. Prace będą wykonywane sukcesywnie.

Przypominamy również, że śmieci są odbierane z posesji niezależnie od ilości wystawionych worków w ramach jednej opłaty. Na terenie Gminy Hajnówka działa też Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie.

 

                                                                                     Wójt Gminy Hajnówka

W związku z rozstrzygnięciem konkursów w ramach tegorocznych Edycji Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2014-2020 oraz Resortowego  programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH +”, w dniu 12 marca 2019 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia PROMES przez Pana Krzysztofa Michałkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wójt Lucyna Smoktunowicz odebrała Promesę na utworzenie Klubu Senior+ w kwocie 150 000 zł.

W 2019 roku powstanie 241 nowych Dziennych Domów i Klubów. Dofinansowanie na bieżącą działalność otrzyma 421 placówek Senior+. W budżecie przewidziane było na ten cel 80 mln zł (przyznane środki w kwocie 62,3 mln). Dla województwa podlaskiego przeznaczono 1,6 mln, powstanie 12 Klubów Senior+ z dofinansowania.

W ramach modułu MALUCH+ na terenie województwa podlaskiego w 2019 r. dofinansowanie otrzymało 13 palcówek, na kwotę ok. 640 tys. zł. 9 podmiotów niegminnych  przy udziale środków z tego programu w wysokości 2,44 mln zł utworzy 389 miejsc opieki, a następnie na ich funkcjonowanie otrzyma prawie 210 tys. zł, przy czym ta kwota zostanie zaoszczędzona przez rodziców z tytułu obniżenia opłat (o 100 zł miesięcznie na każde dziecko).

Środki w wysokości 1,8 mln zł umożliwią zapewnienie opieki 1 547 dzieciom uczęszczającym do 56 instytucji niepublicznych już funkcjonujących. Tu również rodzice zaoszczędzą 100 zł na każde dziecko.

Trwa rozbudowa napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Postołowo, która dotyczy budowy 5 kpl. słupów i opraw oświetlenia ulicznego. Wartość wykonania robót wg wybranej w przetargu oferty wynosi 24.624,60 zł.

Wykonawcą robót jest firma "Elmar" Marek Wawrzeniuk, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Warzywna 46.

Umowny termin zakończenia robót to 01.04.2019 r. Obecnie roboty są wykonane, przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza do odbioru.

W dniu 11 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Hajnówce Wójt Lucyna Smoktunowicz podpisała umowy na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową” w Dubiczach Osocznych. Wykonawcą części I zamówienia (rozbudowa i przebudowa) będzie PUK Sp. z o.o. w Hajnówce, natomiast części II (wyposażenie obiektu) P.H.U. „SOBEX-NOWY” w Hajnówce.

W dniu 13 marca 2019 r. nastąpiło przekazanie terenu pod przebudowę. W ramach przedsięwzięcia planowane są roboty budowlane, instalacyjne oraz zakup wyposażenia. Zaadaptowany obiekt będzie miejscem realizacji działań o charakterze aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich.

Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 447.932,75 zł. Dofinansowanie jakie uzyskała Gmina Hajnówka wynosi 95% wartości kosztorysowej złożonego projektu.

Od dnia 18 marca 2019 r. rozpoczęły się już pierwsze prace i uzgodnienia. Zakończenie robót planuje się na 15 sierpnia 2019 r.

W dniu 27 grudnia 2018 r. dokonano odbioru nowowybudowanej drogi – część ulicy Łąkowej – w Dubinach. Roboty przy przebudowie trwały od 24 października do 14 grudnia.