Dnia 08 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Hajnówka odebrała z rąk wiceministra MSWiA p. Jarosława Zielińskiego pismo informujące o dofinansowaniu zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP Nowokornino. Dofinansowanie wynosi 510 tysięcy zł., na które składają się środki:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

  • 380 tys. zł
  • dotacja KSRG/MSWiA - 80 tys. zł
  • środki ubezpieczeniowe - 50 tys. zł

Dzięki wkładowi wielu podmiotów w województwie podlaskim zostanie zakupionych 30 samochodów dla straży pożarnych. Łączny koszt 30 wozów to ponad 22,5 mln zł, w tym wkład samorządów to blisko 9 mln zł. Resztę dołożą MSWiA i  Komendant Główny PSP - ponad 4 mln zł, WFOŚ i NFOŚ razem - ponad 9 mln zł.

Hajnówka, dnia 26.03.2019 r.

IP.7021.52.2013

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wójt Gminy Hajnówka zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Naprawa studni chłonnej oczyszczonych ścieków w nasypie przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Orzeszkowo 123”. Usterka studni chłonnej objawia się brakiem wsiąkania oczyszczonych ścieków w warstwy rozsączające. Ścieki oczyszczone utrzymują się na tym samym poziomie w kręgu betonowym. W przypadku dużego zrzutu ścieków oczyszczonych do studni – ścieki oczyszczone przelewają się włazem na zewnątrz nasypu.

Studnia chłonna jest wykonana z kręgu betonowego na którym jest pokrywa żelbetowa oraz właz żeliwny. W studni znajduje się przewód tłoczny o średnicy PE 32 mm. Złoże jest wykonane z kamienia płukanego o granulacji 16-32 mm ułożonego poniżej poziomem gruntu rodzimego na głębokości 50 cm oraz piasku o granulacji 0-2 mm na głębokości 100 cm. Ogółem warstwa rozsączająca ułożona jest na głębokości 150 cm oraz posiada średnicę 300 cm. Studnia chłonna jest wykonana pomiędzy budynkami gospodarczymi, tak więc według posiadanej wiedzy Zamawiającego – występuje utrudniony dojazd dużym sprzętem (np. koparką).

Zima za nami, ale efekty wahań temperatury są widoczne w postaci dziur na drogach. Najgorsze dla dróg są temperatury w okolicy zera. W dzień woda wnika we wszystkie szczeliny, a w nocy łapie mróz i niszczy wszystkie nawierzchnie.

Gmina Hajnówka ruszyła już z pracami na drogach. Należy pamiętać, iż niektóre prace można wykonywać przy odpowiedniej temperaturze powietrza i kiedy jest bardziej sucho. Częściowo zostały naprawione ubytki na drogach asfaltowych, tzw. masą na zimno. Wykonano zasypywanie i równanie dołów na drogach piaszczystych. Należy też wspomnieć o uprzątnięciu poboczy ze śmieci pozostawionych tam przez różne osoby.

Budżet Gminy Hajnówka przewiduje w roku 2019 na bieżące utrzymanie dróg kwotę 322 tyś. zł (odświeżanie, profilowanie nawierzchni, remonty i modernizacja, wytyczanie itp.) W chwili obecnej zakupiono 5 ton masy na zimno za kwotę ponad 2 600 zł. Za  okres 01.01.19r.- 28.02.19r. wydano kwotę ok. 750 zł na sól techniczną drogową oraz 18 405,90 zł za odśnieżanie (2 rejony z przetargu). Ponadto koszt odśnieżania został pokryty też ze środków własnych w wysokości około 4 500 zł (zakup paliwa i utrzymanie ciągnika Gminy).

Naprawa dróg po zimie nie została ukończona. Prace będą wykonywane sukcesywnie.

Przypominamy również, że śmieci są odbierane z posesji niezależnie od ilości wystawionych worków w ramach jednej opłaty. Na terenie Gminy Hajnówka działa też Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie.

 

                                                                                     Wójt Gminy Hajnówka

W związku z rozstrzygnięciem konkursów w ramach tegorocznych Edycji Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2014-2020 oraz Resortowego  programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH +”, w dniu 12 marca 2019 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia PROMES przez Pana Krzysztofa Michałkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wójt Lucyna Smoktunowicz odebrała Promesę na utworzenie Klubu Senior+ w kwocie 150 000 zł.

W 2019 roku powstanie 241 nowych Dziennych Domów i Klubów. Dofinansowanie na bieżącą działalność otrzyma 421 placówek Senior+. W budżecie przewidziane było na ten cel 80 mln zł (przyznane środki w kwocie 62,3 mln). Dla województwa podlaskiego przeznaczono 1,6 mln, powstanie 12 Klubów Senior+ z dofinansowania.

W ramach modułu MALUCH+ na terenie województwa podlaskiego w 2019 r. dofinansowanie otrzymało 13 palcówek, na kwotę ok. 640 tys. zł. 9 podmiotów niegminnych  przy udziale środków z tego programu w wysokości 2,44 mln zł utworzy 389 miejsc opieki, a następnie na ich funkcjonowanie otrzyma prawie 210 tys. zł, przy czym ta kwota zostanie zaoszczędzona przez rodziców z tytułu obniżenia opłat (o 100 zł miesięcznie na każde dziecko).

Środki w wysokości 1,8 mln zł umożliwią zapewnienie opieki 1 547 dzieciom uczęszczającym do 56 instytucji niepublicznych już funkcjonujących. Tu również rodzice zaoszczędzą 100 zł na każde dziecko.

Trwa rozbudowa napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Postołowo, która dotyczy budowy 5 kpl. słupów i opraw oświetlenia ulicznego. Wartość wykonania robót wg wybranej w przetargu oferty wynosi 24.624,60 zł.

Wykonawcą robót jest firma "Elmar" Marek Wawrzeniuk, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Warzywna 46.

Umowny termin zakończenia robót to 01.04.2019 r. Obecnie roboty są wykonane, przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza do odbioru.